อยู่ระหว่างการพิจารณา
พิจารณาเรียบร้อย
ลงนามในสัญญา
ลำดับที่ เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง ประเภทงาน ชื่อโครงการ วันเดือนปีที่ขอซื้อ/จ้าง วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนผู้ซื้อแบบ จำนวนผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เลขทะเบียน ชื่อผู้รับจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง วันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง สถานะ